Üliõpilaste väljasaatmise poliitika

Kas soovite teada saada meie tasusid?

Hakka üliõpilane

Bouchereau Lingua International (BLI) on võtnud kõik mõistlikud meetmed, et tagada õpilastele võimalus oma programme edukalt lõpule viia. Selles üldises raamistikus käsitletakse kõiki õpilasi õiglaselt ja õiglaselt. Õpilased, kes ei toeta BLI akadeemilisi ja eetilisi eesmärke enda ja oma kaasõpilaste jaoks, võivad olla karistatavad, kaasa arvatud väljasaatmine. Üldiselt üritab BLI lahendada olukord ilma väljasaatmiseta. Sellele lõplikule ja kõige tõsisematele toimingutele võivad eelneda suulised hoiatused, kirjalikud hoiatused ja peatamine. Kui BLI leiab, et tema üliõpilaste, töötajate, klientide või teiste külastajate tervislikkus, ohutus või heaolu on ohus, võib kooli kaalutlusõigus igal hetkel sellel põhjusel olla väljasaatmine õigustatud.

Akadeemiline ebaausus

Ükskõik milline sõna, tegevus või tegu, mida üksinda või teisi otseselt või kaudselt kavatsetakse teha pakkudes enesele või muule üliõpilasele ebaõiglast eelist või kasu, sealhulgas:

  1. petmine / plagiaat
  2. heakskiitmata koostöö
  3. dokumentide muutmine
  4. altkäemaks
  5. ebaausus / väärarusaamad

Tasumata tasud

Kindlaksmääratud aja jooksul BLI-ga tähtaja ületanud arvete tasumata jätmine võib olla aluseks väljasaatmine pärast kirjaliku hoiatuse saamist.

Drugs and alcohol

BLI policy concerning drugs and alcohol:

  1. Consumption of drugs and alcohol are forbidden on school property.
  2. Cannabis consumption is not allowed on school property, at school events, activities or trips and excursions by anyone, neither staff nor students.
  3. Any underage/minor student who possesses, uses, sells, or distributes legal (e.g. marijuana, prescription medication, etc. ) or illegal drugs, drug paraphernalia, alcohol or tobacco at any time while on school property, or under the authority of the school, is subject to the most serious disciplinary action, including suspension or expulsion.
  4. The school’s policies on drugs and alcohol also apply to all student trips and activities. The school reserves the right to search any student belongings if that student is suspected of having drugs or illegal substances or items in the school, on trips and activities. Students believed to be under the influence of drugs and/or alcohol face serious consequences including suspension or expulsion.

Eetikakoodeksi rikkumine

All students are required to adhere to BLI’s code of conduct. Even when the violations do not have the potential to result in physical harm to persons or property, BLI may expel a student  who has received suspension for failure to comply and has since violated any of the terms of BLI’s code of conduct.

Harassment or discrimination

BLI ei anna ühegi õpilase, töötaja, kliendi ega kooli külastajatele ahistamist ega diskrimineerimist. Õppurid, kes osalevad ahistamis- või diskrimineerivas tegevuses, mis on rassilised, seksuaalsed või seostuvad seksuaalse sättumusega looduses, võidakse viivitamatult peatada sõltuvalt tegevuse tõsidusest ja uurimiseni. Iga õpilane, keda uurimise käigus peetakse raskete ahistavate või diskrimineerivate tegevustega tegelemiseks, võib kooli äranägemisel välja saata sõltuvalt tegevuse tõsidusest. BLI viitab ahistamisele või diskrimineerimisele viitavat Quebeci inimõiguste ja vabaduste hartale.

Vara kuritarvitamine

Kooli vara kahjustada, varastada või muul viisil väärkasutada saavad õpilased välja saata ja tagastamise kohustus.

Töötajate või üliõpilaste oht

BLI is committed to the right of all school staff, students, clients and visitors to be safe. Students who by action or neglect in any way endanger the safety of themselves or others may be expelled.

Teavitamine:

Üliõpilastele, kelle suhtes tuleb mingil põhjusel väljasaatmine, teavitatakse kirjalikult kas e-posti teel, käsitsi esitatud kirjas või tähitud kirjaga. BLI ei vastuta saatmise eest tähitud kirjaga, kui õpilane ei ole esitanud kehtivat elukoha aadressi. Teade sisaldab väljasaatmise aluse kirjeldust ja jõustumiskuupäeva. Väljaheidetud õpilased, kes vaidlustavad väljasaatmise faktilisi asjaolusid, peavad apellatsioonkaebuse otsuse peale apellatsioonkaebuse toetamiseks esitama kolme päeva jooksul alates BLI kaebuste esitamise menetlusest teatamisele järgneva teatise esitamisest. Apellatsioonkaebuse esitanud ja ebaõnnestunud õpilased loetakse BLI-st välja jäetud.

Väljaastunud üliõpilasmakse lahendamine

Üliõpilaskontode arveldamine üliõpilaste jaoks, kes on välja saadetud, viiakse lõpule kooli tasude tagasimaksmispoliitikas, kasutades oma õppekavas osalemise viimasel päeval väljasaatmise jõustumiskuupäeva.

Vara tagastamine

Üliõpilane, kes on väljasaadetav, vastutab 10 päeva jooksul pärast väljasaatmist tema enda käsutuses oleva kooli vara tagastamise eest ja on rahaliselt vastutav mis tahes vara eest, mis ei ole heas seisukorras tagastatud.