Chat avèk nou, patrone pa LiveChat

Elèv Ekspilsyon Règleman

Ou vle konnen frè nou yo?

Vin yon elèv

Bouchereau Lingua International (BLI) pran angajman pou pran tout mezi rezonab pou asire elèv yo gen opòtinite pou yo konplete avèk siksè pwogram yo. Nan kad jeneral sa a, tout elèv yo trete jistis e ekitab. Elèv ki pa sipòte objektif akademik ak etik BLI yo pou tèt yo ak elèv parèy yo ka sijè a penalite, jiska ak ekspilsyon. An jeneral, BLI pral eseye rezoud yon sitiyasyon san ekspilsyon. Avètisman vèbal, avètisman ak sispansyon alekri ka vin anvan final ak pi grav aksyon sa yo. Lè BLI aji entegrite, sekirite oswa byennèt elèv li yo, anplwaye yo, kliyan yo oswa lòt vizitè yo an danje, lè sa a ekspilsyon ka jistifye nan diskresyon lekòl la nan nenpòt ki pwen nan pwosesis la.

Akonplisman akademik

Nenpòt mo, aksyon oswa papye fèt pou kont li, oswa avèk lòt moun pou entansyon an dirèk oswa endirèk nan bay yon avantaj enjis oswa benefisye nan pwòp tèt ou oswa lòt elèv (yo) ki gen ladan:

  1. kopye / plagiarism
  2. kolaborasyon san patipri
  3. chanjman nan dosye
  4. koripsyon
  5. malonèt / misrepresentations

Frè eksepsyonèl

Si yo pa peye kont anreta paske BLI nan peryòd espesifye a ka lakòz Yo te bay ekspilsyon apre yon avètisman alekri.

Dwòg ak alkòl

Politik BLI konsènan dwòg ak alkòl:

  1. Konsomasyon nan dwòg ak alkòl yo entèdi sou pwopriyete lekòl la.
  2. Konsomasyon Cannabis pa pèmèt nan pwopriyete lekòl la, nan aktivite lekòl, aktivite oswa pwomnad ak randone pa nenpòt moun, ni anplwaye ni elèv yo.
  3. Nenpòt minè / minè ki posede, itilize, vann, oswa distribye legal (tankou marigwana, medikaman preskripsyon, elatriye) oswa dwòg ilegal, ekipman dwòg, alkòl oswa tabak nenpòt kilè pandan yo nan pwopriyete lekòl la, oswa anba otorite lekòl la , se sijè a aksyon disiplinè ki pi grav, ki gen ladan sispansyon oswa ekspilsyon.
  4. Règleman lekòl la sou dwòg ak alkòl aplike tou pou tout pwomnad ak aktivite elèv yo. Lekòl la rezève dwa pou fè rechèch sou nenpòt bagay elèv si elèv sa a sispèk pou li gen dwòg oswa sibstans ilegal oswa atik nan lekòl la, nan pwomnad ak aktivite yo. Elèv yo kwè ki anba enfliyans dwòg ak / oswa alkòl fè fas a konsekans grav tankou sispansyon oswa ekspilsyon.

Vyolasyon Kòd Konduit

Tout elèv yo oblije konfòme ak kòd kondwit BLI yo. Menm lè vyolasyon yo pa gen potansyèl pou lakòz domaj fizik bay moun oswa pwopriyete, BLI ka ranvwaye yon elèv ki te resevwa sispansyon pou pa respekte e li te vyole nenpòt nan kondisyon konpòtman BLI a.

Arasman oswa diskriminasyon

BLI pa kondane arasman oswa diskriminasyon nan nenpòt elèv, anplwaye, kliyan oswa vizitè nan lekòl la. Elèv k ap patisipe nan aktivite asèlman oswa aktivite diskriminasyon ki rasyal, seksyèl, oswa ki gen rapò ak oryantasyon seksyèl nan lanati ka sijè a sispansyon imedya depann sou severite aktivite ak ankèt ankèt la. Nenpòt elèv ki jije ankèt la pou yo te angaje yo nan aktivite grav oswa aktivite diskriminasyon ki grav, yo ka ekspilse nan diskresyon lekòl la, tou depann de gravite aktivite a. Nan detèmine kisa ki reprezante arasman oswa diskriminasyon, BLI refere a Konstitisyon an Quebec nan Dwa Moun ak Libète.

Move itilizasyon pwopriyete

Elèv ki domaj, vòlè oswa otreman sèvi ak move itilizasyon pwopriyete lekòl la ka ekspilse e oblije fè restitisyon.

Endangerment of Staff oswa Elèv yo

BLI pran angajman pou dwa tout anplwaye lekòl yo, elèv yo, kliyan yo ak vizitè yo pou yo an sekirite. Elèv ki pa aksyon oswa neglijans nan nenpòt fason mete an danje sekirite nan tèt yo oswa lòt moun yo ka ekspilse.

Notifikasyon:

Elèv ki sijè a ekspilsyon pou nenpòt ki rezon yo pral avize alekri, swa pa imèl, yon men delivre lèt oswa pa lapòs ki anrejistre. BLI pa responsab pou pa livrezon pa anrejistre lapòs si elèv la pa bay yon adrès valab rezidansyèl. Notifikasyon an ap gen yon deskripsyon baz pou ekspilsyon ak dat efektif la. Elèv ki ekspilse yo ki diskite sou reyalite ekspilsyon an dwe fè apèl kont desizyon an nan twa jou apre yo fin notifikasyon an apre pwosedi plent BLI bay elèv la e li bay ase prèv pou sipòte plent lan. Elèv ki depoze yon apèl epi yo pa siksè konsidere kòm retire nan BLI.

Règleman pou yon frè Elèv ekspilse yo

Règleman nan kont elèv la, pou elèv ki te ekspilse, yo pral konplete anba Règleman Frè Lekòl la, lè l sèvi avèk dat efektif ekspilsyon an kòm jou final la nan prezans nan pwogram etid yo.

Retounen nan pwopriyete

Yon elèv ki ekspilse responsab pou retounen nan nenpòt pwopriyete lekòl nan pwòp posesyon li nan jou 10 nan ekspilsyon an epi yo pral fèt finansyèman responsab pou nenpòt pwopriyete ki pa retounen nan bon kondisyon.