Chat avèk nou, patrone pa LiveChat

Règleman lekòl la

Ou vle konnen frè nou yo?

Vin yon elèv

Règleman Lang

Nan BLI, nou aplike yon Règleman angle-oswa-franse-sèlman. Règleman sa a te etabli pou ede ou maksimize pratik lang Anglè oswa franse ou pandan etid ou nan Kanada. Pou ede ou reyèlman amelyore nivo konpetans nan lang ou an, ou pral espere kominike sèlman nan lang ou ap etidye a tout tan pandan ke yo nan BLI.

Si ou kraze politik la, ou pral resevwa yon penalite:

Premye ofans: Ou pral resevwa yon kat avètisman.
Dezyèm ofans: Ou pral sispann nan BLI pou yon jou epi yo pral anrejistre kòm absan.
Twazyèm ofans: Ou pral sispann nan BLI pandan twa jou epi yo pral anrejistre kòm absan. Ou pral bezwen rankontre avèk koòdonatè pwogram nan.
Katriyèm ofans: Ou pral sispann nan BLI pou senk jou epi yo pral anrejistre kòm absan. Ou pral bezwen rankontre avèk koòdonatè pwogram nan.
Senkyèm ofans: Ou pral sispann nan lekòl la pou yon sesyon oswa ekivalan.

Lateness & Absenteeism

BLI espere elèv yo dwe sou tan nan klas yo. Si yon elèv se twa fwa an reta nan yon klas, li egal a yon sèl absans. Si elèv yo ale nan mwens pase 80, yo pap resevwa sètifika yo.

Sosyalizasyon

BLI ankouraje sosyalizasyon ak echanj kiltirèl nan mitan kominote li yo; Sepandan, politik lekòl la endike ke anplwaye yo pa pèmèt yo sosyalize ak elèv deyò èdtan regilye ak evènman BLI yo.

Kite absans

Elèv k ap vini pou semèn 24 ak plis yo gen dwa mande yon konje nan absans. Sa a kite nan absans pa kapab pi long pase kat semèn. Si elèv yo yo akòde yon konje nan absans, yo pral klas yo ranvwaye. Si yo mande yon konje nan absans yo dwe konplete semèn 12 nan etid. Si yo vwayaje aletranje yo, yo dwe gen yon viza valab.

Chanjman klas

Malgre ke se yon sitiyasyon ki ra, chak fwa yon elèv santi ke klas la kote li te mete a pa ede amelyore ladrès nan lang oswa si li trè difisil, li ka mande yon chanjman nan klas la. Pou yo ka fè sa, li bezwen pou li ale nan koòdonatè akademik la pandan premye semèn klas la. Pa gen chanjman ki posib apre yon semèn.

Dwòg ak alkòl

Politik BLI konsènan dwòg ak alkòl:
- Se konsomasyon dwòg ak alkòl entèdi sou pwopriyete lekòl la.
- Konsomasyon Cannabis pa pèmèt sou pwopriyete lekòl la, nan aktivite lekòl, aktivite oswa pwomnad ak randone pa nenpòt moun, ni
anplwaye oswa elèv.
- Tout elèv minè / minè ki posede, itilize, vann oswa distribye legal (tankou marigwana, medikaman preskripsyon, elatriye) oswa
dwòg ilegal, ekipman dwòg, alkòl oswa tabak nan nenpòt ki lè pandan y ap sou pwopriyete lekòl la, oswa anba otorite lekòl la,
se sijè a aksyon disiplinè ki pi grav, ki gen ladan sispansyon oswa ekspilsyon.
- Règleman lekòl la sou dwòg ak alkòl aplike tou nan tout elèv yo BLI ak aktivite. Lekòl la rezève dwa pou
chèche nenpòt bagay elèv yo si elèv sa a sispèk ki gen dwòg oswa sibstans ilegal oswa atik nan lekòl la, nan vwayaj
ak aktivite. Elèv yo kwè ke yo anba enfliyans dwòg oswa alkòl fè fas a konsekans grav, tankou sispansyon
oswa ekspilsyon.

Elèv Ekspilsyon Règleman

Tanpri klike isit la pou detay: