Règleman lekòl la

Ou vle konnen frè nou yo?

Vin yon elèv

Règleman Lang

Nan BLI, nou aplike yon Règleman angle-oswa-franse-sèlman. Règleman sa a te etabli pou ede ou maksimize pratik lang Anglè oswa franse ou pandan etid ou nan Kanada. Pou ede ou reyèlman amelyore nivo konpetans nan lang ou an, ou pral espere kominike sèlman nan lang ou ap etidye a tout tan pandan ke yo nan BLI.

Si ou kraze politik la, ou pral resevwa yon penalite:

Premye ofans: Ou pral resevwa yon kat avètisman.
Dezyèm ofans: Ou pral sispann nan BLI pou yon jou epi yo pral anrejistre kòm absan.
Twazyèm ofans: Ou pral sispann nan BLI pandan twa jou epi yo pral anrejistre kòm absan. Ou pral bezwen rankontre avèk koòdonatè pwogram nan.
Katriyèm ofans: Ou pral sispann nan BLI pou senk jou epi yo pral anrejistre kòm absan. Ou pral bezwen rankontre avèk koòdonatè pwogram nan.
Senkyèm ofans: Ou pral sispann nan lekòl la pou yon sesyon oswa ekivalan.

Lateness & Absenteeism

BLI espere elèv yo dwe sou tan nan klas yo. Si yon elèv se twa fwa an reta nan yon klas, li egal a yon sèl absans. Si elèv yo ale nan mwens pase 80, yo pap resevwa sètifika yo.

Kite absans

Elèv k ap vini pou semèn 24 ak plis yo gen dwa mande yon konje nan absans. Sa a kite nan absans pa kapab pi long pase kat semèn. Si elèv yo yo akòde yon konje nan absans, yo pral klas yo ranvwaye. Si yo mande yon konje nan absans yo dwe konplete semèn 12 nan etid. Si yo vwayaje aletranje yo, yo dwe gen yon viza valab.

Chanjman klas

Malgre ke se yon sitiyasyon ki ra, chak fwa yon elèv santi ke klas la kote li te mete a pa ede amelyore ladrès nan lang oswa si li trè difisil, li ka mande yon chanjman nan klas la. Pou yo ka fè sa, li bezwen pou li ale nan koòdonatè akademik la pandan premye semèn klas la. Pa gen chanjman ki posib apre yon semèn.

Elèv Ekspilsyon Règleman

Tanpri klike isit la pou detay:
http://blicanada.net/student-expulsion-policy/